Ympäristö

Ympäristö

Kuva: Team Finland / Supperi
Ympäristö (TF/Supperi)

Euroopan unionin ympäristöpolitiikalla pyritään kestävään kehitykseen. Tärkeimpiä ympäristötavoitteita ovat ilmastonmuutoksen torjuminen, biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen, ilmanlaadun parantaminen ja luonnonvarojen vastuullisempi hyödyntäminen. Tavoitteena on varmistaa ympäristön korkea laatu ja kehittää keinoja, joilla ympäristöongelmiin voidaan puuttua myös kansainvälisesti.

EU:n ympäristöpolitiikka perustuu ennalta varautumiseen ja saastuttaja maksaa -periaatteeseen. Ympäristölainsäädännöllä puututaan muun muassa meluun, ilmanlaatuun, maatalouden päästöihin ja harvinaisten lajien suojeluun.

Ympäristöpolitiikkaan liittyviä asioita valmistellaan ympäristöneuvostossa, jossa EU:n jäsenvaltioiden ympäristöministerit kokoontuvat neljä kertaa vuodessa.

Ympäristöpolitiikkaa tehdään monella alalla

Ympäristöpolitiikka kattaa laajan kirjon aiheita maaperän suojelusta jätehuoltoon ja päästökaupasta ympäristökatastrofeihin varautumiseen.

EU pyrkii esimerkiksi estämään uhanalaisten eliölajien ja niiden elinympäristöjen vähentymistä. Luonnonsuojeludirektiiveillä on luotu muun muassa Natura 2000 -verkosto, jolla pyritään eräiden luontotyyppien ja ympäristönsuojelullisesti merkittävien alueiden suojelemiseen.

Ihmisten terveydestä huolehditaan lainsäädännöllä, johon sisältyy erilaisia rajoituksia ja standardeja. Esimerkiksi saasteiden määrästä, pienhiukkasten määrästä ja melusta säädetään lailla, joka määrää jäsenvaltiot puuttumaan asiaan tiettyjen raja-arvojen kohdalla.

Ympäristöpolitiikkaan kuuluu myös varautuminen onnettomuuksiin. Luonnononnettomuuksia ja esimerkiksi teollisuuslaitosten onnettomuuksia pyritään ehkäisemään ennakolta. Hätätilanteisiin pyritään varautumaan etukäteen, jolloin niihin on valmiudet puuttua nopeasti.

EU tavoittelee sitovaa ilmastosopimusta 

Ilmastonmuutoksen rajoittaminen on EU:n ympäristöpolitiikan keskeinen tavoite. Tavoitteena on saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

EU:n päästöjenvähennyssuunnitelman mukaan kasvihuonekaasujen päästöjä vähennetään ainakin 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, uusiutuvan energian osuutta lisätään 20 prosenttiin ja energiankulutusta vähennetään 20 prosentilla ennakoituun kulutukseen verrattuna.

Käytännössä ilmastonmuutokseen on puututtu muun muassa päästökauppajärjestelmällä. Järjestelmään kuuluu noin 12 000 tehdasta ja tuotantolaitosta, joiden yhteiset hiilidioksidipäästöt ovat noin puolet EU:n päästöistä. Päästökaupassa hiilidioksidikiintiönsä ylittävät maksavat lisää ja ne, jotka onnistuvat alittamaan kiintiönsä, säästävät myydessään kiintiöitä muille. Päästökauppajärjestelmää ollaan laajentamassa koskemaan uusia aloja.