Ulkoasiat

Ulkoasiat

Unionin ulkoasioihin kuuluvat ennen kaikkea yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP), tämän alainen Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (ETPP), ulkomaankauppa sekä kehitysyhteistyö.

EU:n ulkopolitiikka (kuva: komissio)

Tavoitteena rauhan säilyttäminen

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on rauhan säilyttäminen, unionin yhteisten arvojen turvaaminen, turvallisuuden vahvistaminen sekä kansainvälisen yhteistyön edistäminen. Johtotähtenä on EU:n perusajatus kansanvallan ja oikeusvaltion periaatteiden sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisesta.

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka puolestaan koostuu sotilaallisesta ja siviilikriisinhallinnasta. EU toteuttaa kriisinhallintaoperaatioita unionin alueen ulkopuolella huolehtiakseen rauhanturvaamisesta, konfliktinestosta ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti.

Kauppapolitiikka osana ulkosuhteita

Ulkosuhteisiin  kuuluvan yhteisen kauppapolitiikan tärkeimpiä keinoja EU:ssa ovat yhteiset ulkotullit, polkumyynnin vastaiset toimet sekä erityistullit, unionin ulkopuolelta tuleville kilpailua vääristäville tuotteille, jotka ovat EU:n kilpailupolitiikan vastaisia. Lisäksi unioni pyrkii edesauttamaan jäsenmaiden vientiyritysten pääsyä unionin ulkopuolisten maiden markkinoille. Olennainen osa EU:n kauppapolitiikkaa ovat Maailman kauppajärjestön (WTO) säännökset, joita unionissa sovelletaan.

Kehitysyhteistyö

EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan päätavoitteena on kehitysmaiden ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevien kehitysmaiden kestävä taloudellinen ja sosiaalinen kehitys sekä joustava ja asteittain tapahtuva integroituminen maailmantalouteen. EU:n antama tuki kehitysmaille kattaa yli puolet kaikesta maailmalle annettavasta kehitysavusta.

Ulkoasioiden valmistelu EU:n neuvostossa

Unionin ulkosuhdetoimintaan liittyviä asioita valmistelee ulkoasiain neuvosto (UAN), joka kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston kokouksiin osallistuvat ulkoministerit sekä esityslistasta riippuen myös Eurooppa-asioista, kehitysyhteistyöstä, kaupasta ja puolustuksesta vastaavat ministerit.

Kuva: Euroopan komissio
Mogherini
Federica Mogherini aloitti EU:n ulko- ja turvallisuusasioiden korkeana edustajana elokuussa 2014.

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Lissabonin sopimuksen myötä EU sai oman ulkosuhdehallinnon sekä ”ulkoministerin”, eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan. Hänen vastuullaan on EU:n ulkosuhteiden johdonmukaisuus, yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä EU:n edustaminen kansainvälisillä areenoilla. EU-ulkoministeri  toimii myös ulkoasiainneuvoston puheenjohtajana.