Aktuellt

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA

EU-USA vapaakauppaneuvottelut etenevät. Kuva: Euroopan komissio

USA och EU håller på och förhandlar om ett handelsavtal som skulle täcka hälften av världens bruttonationalprodukt. Förhandlingarna om det ambitiösa transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar inleddes sommaren 2013.

Målet är en omfattande och ömsesidig liberalisering av handeln som går längre än WTO:s överenskommelser. Avsikten är att underlätta särskilt små och medelstora företags tillträde till marknaden. Det ingår tre helheter i avtalet: marknadstillträde, regleringsfrågor och icke-tariffära hinder samt globala bestämmelser.

För Finland är det viktigt att förbättra marknadstillträdet inom handeln med varor och tjänster samt offentliga upphandlingar. Det är också viktigt att tullförfarandena förenklas och att de tekniska handelshindren minskar. När de gäller offentliga upphandlingar bedöms de mest lovande sektorerna för tillväxt vara IT- och kommunikationssektorn, varor och tjänster kopplade till energi- och miljökunnande, hälsovårdssektorn och infrastruktursektorn.

Ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar upphäver eller förändrar inte automatiskt EU:s direktiv och förordningar. I förhandlingarna befattar man sig inte i med den strikta EU-lagstiftningen angående till exempel hormoner, som finns till för att skydda människors och djurs hälsa och välfärd, miljöns och konsumenternas intressen. Avsikten med förhandlingarna är inte att försvaga existerande standard utan att avskaffa tullar och onödig byråkrati. När det gäller säkerhet, konsumentskydd och miljö görs inga kompromisser.

Finland anser att det är viktigt att man fäster särskild uppmärksamhet vid öppenhet och genomskinlighet under hela förhandlingsprocessen. Utrikesministeriet ordnar öppna diskussionsmöten om förhandlingarna med jämna mellanrum. Tid och plats meddelas skilt.

Läs mera:

Förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA (Utrikesministeriet)