Aktuellt
Nyheter, 4.5.2017

Månadens fråga

Enligt den utredning som Näringslivets forskningsinstitut ETLA gjort på uppdrag av Statsrådets kansli är Storbritannien inte längre en lika viktig handelspartner för Finland som tidigare. Målet för projektet som leddes av ETLA:s forskningsdirektör Markku Kotilainen var att ta fram en grundläggande utredning om de ekonomiska relationerna. Utredningen är ett bakgrundsdokument till Storbritanniens kommande utträdesförhandlingar.

Utredningen fokuserar på utrikeshandeln med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Vidare granskade utredningen hur personer rör sig mellan Finland och Storbritannien. Till denna del är den statistiska informationen dock begränsad.

Vi frågade Markku Kotilainen:

Bild: ETLA
Markku Kotilainen Kuva: ETLA
Forskningsdirektör Markku Kotilainen.

På vilket sätt inverkar brexit på Finlands och Storbritanniens ekonomiska relationer?

Att Storbritannien lämnar EU:s inre marknad skapar handelshinder och påverkar företagens verksamhet.   Företagsverksamhetens kostnader stiger och handeln mellan länderna minskar.

På lång sikt kommer handelshindren att höja priserna, minska sortimentet och försvaga produktivitetstillväxten.

Storbritanniens betydelse för Finlands utrikeshandel är en aning mindre än för EU- och EFTA-länderna i genomsnitt.

Under åren 2013 - 2014 var Storbritanniens andel av Finlands export av varor och tjänster ungefär 5,2 procent. Medelvärdet för EU- och EFTA-ländernas motsvarande andelar var då 6,3 procent. Inom varuhandeln motsvarade andelen medelvärdet, men inom tjänstehandeln var andelen mindre.

Finlands export av varor till Storbritannien är större än importen av varor från Storbritannien, men i fråga om tjänsterna är läget det motsatta.

Under åren 2013 - 2014 var Storbritanniens andel av Finlands export av varor och tjänster ungefär 5,2 procent. Medelvärdet för EU- och EFTA-ländernas motsvarande andelar var då 6,3 procent. Inom varuhandeln motsvarade andelen medelvärdet, men inom tjänstehandeln var andelen mindre.

Finlands export av varor till Storbritannien är större än importen av varor från Storbritannien, men i fråga om tjänsterna är läget det motsatta.

Finlands export till Storbritannien fokuserar på mellanprodukter, medan Finlands import från Storbritannien är en aning mer koncentrerad på slutprodukter jämfört med Finlands totala import. De viktigaste exportvarorna är skogsprodukter och produkter från kemisk industri.

År 2011 uppgick exporten till Storbritannien till 4,6 procent av Finlands mervärdesskattebaserade export. Detta var 1,1 procent av Finlands bruttonationalprodukt.

Storbritanniens andel inom Finlands mervärdesskattebaserade import från utlandet är lite över 5 procent. Eftersom alla varor också innefattar tjänster i form av mellanprodukter, betonas andelen tjänster vid branschanalysen både när det gäller export och import.

Antalet finska dotterbolag i Storbritannien har under de senaste åren varit ungefär 200. Omkring hälften av företagen är verksamma inom industrin.

År 2015 fanns det 308 brittiska dotterbolag i Finland, största delen inom serviceverksamheten. Många företag är följd av företagsköp.

I Storbritannien finns klart fler finska medborgare än tvärtom

I Storbritannien bor allt som allt ca 20 000 finländare. År 2013 var 1 807 av dem studerande. I Finland bodde enligt statistikcentralen 4 427 brittiska medborgare år 2015. Av dem var 220 studerande.

År 2015 var antalet personer med dubbelt medborgarskap i Finland och Storbritannien 1 796.

Läs mer: