EU:s institutioner

Europeiska unionens institutioner

Europeiska unionens institutioner

Europeiska unionen har sju egentliga institutioner med egna specifika uppgifter. Dessa är Europeiska rådet, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd eller ministerrådet, Europaparlamentet, Europeiska unionens domstol, revisionsrätten och Europeiska centralbanken.

EU:s institutionella system fungerar på följande sätt:

  • EU:s breda prioriteringar fastställs av Europeiska rådet, som består av EU-ländernas stats- och regeringschefer, Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande
  • Europaparlamentets folkvalda ledamöter företräder medborgarna
  • Europeiska kommissionen främjar unionens intressen som helhet, även om det är ländernas regeringar som utser kommissionärerna
  • regeringarna försvarar sina nationella intressen i Europeiska unionens råd.

Ovan nämnda institutioner biträds av fem andra viktiga organ: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, som är rådgivande organ, samt Europeiska investeringsbanken, Europeiska ombudsmannen och datatillsynsmannen. 

Uppdaterat 14.4.2014