EU-lait ja päätoksenteko

Päätöksenteko Euroopan unionissa

EU-lippu

Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto ja Euroopan parlamentti ovat keskeisimmät toimielimet EU:n päätöksenteossa. Komissio valmistelee ja ehdottaa uutta lainsäädäntöä, mutta varsinainen päätöksenteko tapahtuu neuvostossa ja parlamentissa.

Päätöksenteko tapahtuu pääsääntöisesti tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jossa parlamentilla ja neuvostolla on tasavertainen asema lainsäätäjinä.

Myös muilla toimielimillä on osansa, esimerkiksi talous- ja sosiaalikomitea sekä alueiden komitea antavat lausuntoja niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

Neuvosto on unionin lainsäätäjä ja tärkeä päätöksentekijä

Euroopan unionin neuvosto tai vain neuvosto on EU:n tärkein päätöksentekoelin. Neuvosto edustaa jäsenvaltioita ja muodostuu jäsenvaltioiden ministeritason edustajista.

Kuva: Euroopan unionin neuvosto
Eurooppa-neuvoston sali
Neuvoston kokoussali Brysselissä.

EU:n puheenjohtajana toimiva maa johtaa neuvoston työtä ja toimii puheenjohtajana kokouksissa. Poikkeuksen tästä muodostaa ulkoasioiden neuvosto, jota johtaa EU:n "ulkoministeri". Puheenjohtajamaa myös johtaa neuvoston lainsäädäntötyötä ja muuta päätöksentekoa sekä etsii sovitteluratkaisuja jäsenvaltioiden välillä.

Neuvosto tekee päätökset yksimielisesti tai määräenemmistöllä,  käsiteltävästä asiasta riippuen. Lissabonin sopimuksen myötä yhä useampi päätös tehdään määräenemmistöllä.

Neuvoston työtä valmistelee viikoittain kokoontuva pysyvien edustajien komitea eli Coreper. Ainoastaan maatalousasiat valmistellaan maatalouden erityiskomiteassa. Coreperin apuna asioiden valmistelussa ovat lukuisat kansallisista viranomaisista koostuvat työryhmät.

Työkielinä neuvostossa käytetään unionin virallisia kieliä, joita on 24. Neuvoston työ on julkista sen säätäessä lakeja. Puheenjohtajavaltion ja komission ohjelman esittely sekä siitä käytävä yleiskeskustelu käydään aina julkisena.

Kuva: Euroopan parlamentti
Parlamentti äänestää Kuva: Euroopan parlamentti
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät yhdessä kaksi kolmasosaa Euroopan unionin laeista.

Parlamentti aktiivisesti mukana säätämässä lakeja

Euroopan parlamentti on aktiivisesti mukana laadittaessa säädöksiä, jotka vaikuttavat unionin kansalaisten jokapäiväiseen elämään.

Säädöksissä käsitellään muun muassa ympäristönsuojelua, kuluttajien oikeuksia, yhtäläisiä mahdollisuuksia, liikennettä sekä työntekijöiden, pääoman, palvelujen ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Parlamentilla on myös yhdessä neuvoston kanssa valta päättää Euroopan unionin vuotuisesta talousarviosta.