Lagstiftning och beslutsfattande i EU

Beslutsfattandet i Europeiska unionen

EU-lippu

Europeiska kommissionen, Europeiska unionens råd dvs. ministerrådet och Europaparlamentet är de viktigaste institutionerna i EU:s beslutsfattande. Kommissionen bereder och lägger fram förslag till ny lagstiftning, men det egentliga beslutsfattandet sker i rådet och parlamentet.

Foto: Europeiska kommissionen
EU Lippu ja Berlaymont. Kuva: Euroopan komissio
Kommissionen utarbetar alla förslag till ny lagstiftning, och förslagen sänds till parlamentet och rådet för behandling.

Besluten fattas antingen med medbeslutandeförfarande, samrådsförfarande eller samtyckesförfarande beroende på under vilken fördragsartikel den fråga som behandlas lyder. Den viktigaste skillnaden mellan de olika förfarandena gäller växelverkan mellan parlamentet och rådet. Vid samrådsförfarandet avger parlamentet endast ett yttrande, medan parlamentet vid medbeslutandeförfarandet deltar i beslutsfattandet tillsammans med rådet.

Även andra organ deltar i besluten, till exempel avger Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén yttranden i frågor som hör till deras kompetensområde.

Rådet är unionens lagstiftare och en viktig beslutsfattare

Foto: Europeiska unionens råd
Neuvoston kokoussali Brysselissä
Rådets mötesrum i Bryssel.

Europeiska unionens råd, även kallat enbart rådet, är EU:s viktigaste beslutsorgan. Rådet representerar medlemsstaterna och består av företrädare för medlemsstaterna på ministernivå. Det land som är EU:s ordförande leder rådets arbete och fungerar som ordförande vid mötena. Ordförandelandet leder också rådets lagstiftningsarbete och annat beslutsfattande samt medlar fram kompromisser mellan medlemsstaterna.

Rådet fattar besluten enhälligt eller med kvalificerad majoritet beroende på den fråga som behandlas.

Rådets arbete bereds av kommittén för de ständiga representanterna, Coreper, som sammanträder varje vecka. Endast jordbruksfrågorna bereds i en särskild jordbrukskommitté. Coreper bistås vid beredningen av ett flertal arbetsgrupper med representanter för nationella myndigheter.

Foto: Europaparlamentet
Parlamentti äänestää Kuva: Euroopan parlamentti
Europaparlamentet och rådet antar tillsammans två tredjedelar av Europeiska unionens lagar.

Arbetsspråk i rådet är unionens 24 officiella språk. Rådets arbete är inte offentligt. Presentationen av ordförandestatens och kommissionens program och den allmänna debatt som förs om programmet är dock alltid offentlig.

Parlamentet deltar aktivt i lagstiftningen 

Europaparlamentet deltar aktivt i utarbetandet av rättsakter som påverkar unionsmedborgarnas dagliga liv. Det kan gälla rättsakter som behandlar bland annat miljöskydd, konsumenternas rättigheter, lika möjligheter, transport samt fri rörlighet för arbetstagare, kapital, tjänster och varor. Parlamentet beslutar också tillsammans med rådet om Europeiska unionens årliga budget.

Uppdaterat 24.4.2014