Att bo i EU

Att bo i ett annat EU-land

Foto: Europeiska kommissionen
Perhe. 465. Kuva: Euroopan komissio.

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att vistas i alla EU:s medlemsländer.

Om vistelsen varar högst tre månader behöver du bara ett giltigt ID-kort eller pass.

Du har rätt till över tre månaders vistelse, om

  • du är arbetstagare, arbetar som egenföretagare eller fri yrkesutövare i landet eller
  • du är inskriven vid en privat eller offentlig utbildningsanstalt i huvudsakligt syfte att bedriva studier, även yrkesinriktade studier eller
  • du har tillräckliga ekonomiska medel för att kunna försörja dig själv och dina familjemedlemmar samt har en heltäckande sjukförsäkringi landet där du vistas.

När du flyttar till ett annat EU-land kan du ta med dina personliga tillhörigheter tullfritt, skattefritt och utan begränsningar.

Social trygghet

Foto: Europeiska kommissionen
Terveyspsykologi. 282. Kuva: Euroopan komissio.
Foto: UM/Tero Pajukallio.
Varje land ger sjukvård i enlighet med sin egen lagstiftning och sitt eget system.

Inom EU tillämpas en förordning om social trygghet, vars syfte är att säkerställa att du omfattas av ett medlemslands socialskydd åt gången. Avsikten är också att det intjänade socialskyddet beaktas när du flyttar från ett EU-land till ett annat.

Om din vistelse varar mindre än ett år omfattas du vanligtvis av det finländska socialskyddet. Om du vistas permanent utanför Finland upphör din rätt till finländskt socialskydd. Då måste du kontrollera på vilka villkor du har rätt till socialskydd i vistelselandet.

Om du arbetar omfattas du i regel av socialskyddet i landet där du arbetar, även om vistelsen varar mindre än ett år. Du och eventuellt också dina familjemedlemmar har rätt till samma sociala skydd och förmåner som landets egna medborgare. Dessa rättigheter omfattar:

  • förmåner i anslutning till sjukdom och mödravård
  • förmåner i anslutning till arbetsoförmåga
  • ålders- och efterlevandepension
  • förmåner som utbetalas vid arbetsolyckor, yrkessjukdomar, dödsfall och arbetslöshet
  • familjebidrag.

Du måste också betala samma socialskyddsavgifter som landets egna medborgare.

Personer som arbetar i flera länder eller som är stationerade utomlands utgör dock undantag. Om du inte jobbar är det vanligtvis bosättningslandet som svarar för ditt socialskydd.

Foto: Europeiska kommissionen
Työttömyysturva. 282. Kuva: Euroopan komissio.
Förvärvsarbetande hör i regel under socialskyddet i det land där man arbetar. På motsvarande sätt bör de även betala samma socialskyddsavgifter som medborgarna i landet.

Hälsovårdstjänster

När du flyttar till ett annat EU-land övergår du till att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna inom det nya landets system. De kan vara annorlunda än motsvarande service i Finland, till exempel nivån på läkemedelsersättningar varierar från land till land.

Det är skäl att minnas att om du till exempel omfattas av Spaniens hälso- och sjukvårdssystem har du inte rätt till samma förmåner när du besöker Finland som innan du flyttade.