Att arbeta i EU

Att arbeta i Europa

Foto: Europeiska komissionen
Eures-bussi 465. Via nätverket EURES hittar du information om lediga arbetsplatser i Europa. Kuva: Euroopan komissio.

Som medborgare i Europeiska unionen har du rätt att söka jobb, arbeta och starta ett företag i ett annat EU-land.

Du har rätt till samma lön, samma arbetsvillkor, samt fackliga förmåner och arbetsförmåner som medborgarna i vistelselandet. Du har också rätt att leva som pensionär i vilket EU-land som helst.

Nätverket för arbetsförmedling EURES (European Employment Services) som omfattar samtliga EU- och EES-länder kan ge hjälp till arbetssökande som vill arbeta utomlands. Basservicen vid EURES är arbetsförmedling, information och rådgivning.

Att söka arbete i ett annat EU-land

Om du blir arbetslös kan du söka jobb i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz i tre månader och få samma arbetslöshetsdagpenning som om du sökte jobb i Finland. Förhandla om saken i förväg med din arbets- och näringsbyrå.

Om du åker till ett annat EU-/EES-land eller Schweiz för att söka jobb behöver du ett europeiskt sjukvårdskort. Det berättigar till nödvändig sjukvård i akuta sjukdomsfall.

Om du blir arbetslös i ett EU-/EES-land eller Schweiz har du rätt till arbetslöshetsunderstöd. Det lönar sig ändå att ta reda på villkoren för att få stöd.

Europasset förenklar erkännande av kvalifikationer

EuropassiEuropasset är ett hjälpmedel när man vill påvisa sina kunskaper och färdigheter.

Principen bakom Europeiska unionens system för erkännande av examensbevis är att yrkeskvalifikationer som skaffats i något medlemsland erkänns i samtliga medlemsländer. Systemet för att erkänna kvalifikationer omfattar utöver EU-länderna även EES-länderna och Schweiz.

För vissa offentliga tjänster kan krävas att den anställda har medborgarskap i landet i fråga. För vissa yrken kan det också krävas att en examen som avlagts i ett annat land bedöms och kvalifikationerna testas.

I Finland är det Utbildningsstyrelsen som samordnar en internationell jämförelse mellan examina. På EU-nivå har man infört ett särskilt system för att förenkla erkännande av yrkeskvalifikationer i de olika EU-länderna. Europasset är en dokumentmapp som ger de europeiska medborgarna möjlighet att påvisa sina examina och kvalifikationer internationellt.

Social trygghet, hälsovårdstjänster och anställningsvillkor

Foto: Europeiska kommissionen
Terveyspsykologi. 282. Kuva: Euroopan komissio.
Varje land ger sjukvård i enlighet med sin egen lagstiftning och sitt eget system.

Inom EU tillämpas en förordning om social trygghet, vars syfte är att säkerställa att du omfattas av ett medlemslands socialskydd åt gången. Avsikten är också att det intjänade socialskyddet beaktas när du flyttar från ett EU-land till ett annat.

När du flyttar till ett annat EU-land övergår du till att använda hälso- och sjukvårdstjänsterna inom det nya landets system.De kan vara annorlunda än motsvarande service i Finland, till exempel nivån på läkemedelsersättningar varierar från land till land.

Det är skäl att minnas att om du till exempel omfattas av Spaniens hälso- och sjukvårdssystem har du inte rätt till samma förmåner när du besöker Finland som innan du flyttade.

Du är försäkrad i det land där du arbetar. Du och eventuellt också dina familjemedlemmar har rätt till samma sociala skydd och förmåner som landets egna medborgare. Dessa rättigheter omfattar

  • förmåner i anslutning till sjukdom och mödravår
  • förmåner i anslutning till arbetsoförmåga
  • ålders- och efterlevandepension
  • förmåner som utbetalas vid arbetsolyckor, yrkessjukdomar, dödsfall och arbetslöshet samt familjebidrag.
Foto: Europeiska kommissionen
Työttömyysturva. 282. Kuva: Euroopan komissio.
Förvärvsarbetande hör i regel under socialskyddet i det land där man arbetar. På motsvarande sätt bör de även betala samma socialskyddsavgifter som medborgarna i landet.

Du måste också betala samma socialskyddsavgifter som landets egna medborgare.

Samma anställnings- och arbetsvillkor ska gälla för en medborgare från ett annat EU-land som för värdlandets egna medborgare i fråga om lön, uppsägning, återanställning, företagshälsovård och arbetarskydd.

För gränsarbetare och personer som tillfälligt är utsända till en annan medlemsstat gäller särskilda regler.

Beskattningen i ett annat EU-land

När du flyttar till ett annat EU-land kan du ta med dina personliga tillhörigheter tullfritt, skattefritt och utan begränsningar.

Beskattningen i det andra EU-landet bestäms på basis av lagstiftningen i det land du flyttar till samt på eventuella skatteavtal som ingåtts mellan Finland och det land du flyttar till.

För att du ska undvika dubbelbeskattning bör det utredas om du skattemässigt betraktas som bosatt i ditt nya land. Då ska du deklarera alla dina inkomster i det landet.