EU-medborgarnas rättigheter

Dina rättigheter

Grundläggande rättigheterStadgan om de grundläggande rättigheterna, som fogats till Lissabonfördraget, definierar EU-medborgarnas grunläggande rättigheter. Foto: Europeiska kommissionen.

Som finländsk medborgare är du också Europeiska unionens medborgare. Unionsmedborgare har rättigheter enligt unionens lagstiftningen.

Av dessa rättigheter är de mest centrala rätten till fri rörlighet och vistelse inom medlemsstaternas territorium, rösträtt och fri valbarhet vid val till Europaparlamentet, rätten till diplomatiskt och konsulärt skydd, rätten att göra framställningar till Europaparlamentet och klaga till Europeiska ombudsmannen.

Fri rörlighet och vistelserätt

Som unionsmedborgare har du rätt att röra dig fritt och vistas fritt på hela unionens område.

Din rätt till fri rörlighet gäller utöver EU-länderna också Norge, Island och Liechtenstein, som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), samt genom ett separat avtal Schweiz. Det enda som krävs är att du har med dig ett giltigt ID-kort eller pass.

En EU-medborgare kan stanna i ett annat EU- eller EES-land i tre månader. Efter det måste du registrera dig hos de lokala myndigheterna och bevisa att du arbetar eller på annat sätt klarar av att försörja dig i landet där du vistas. Du behöver dessutom en gällande sjukförsäkring.

Du vet väl att du som unionsmedborgare har rätt att få hjälp av de andra EU-ländernas diplomatiska eller konsulära myndigheter i ett land där Finland inte har egen representation.

Din rätt att rösta och kandidera i val

Om du bor permanent i ett annat EU-land än Finland, har du rätt att rösta och kandidera i kommunalval och i val till Europaparlamentet i det land där du bor på samma villkor som landets egna medborgare.

Medlemsstaterna bestämmer själva vilka som ska anses vara deras medborgare.

I val har du rösträtt och valbarhet endast i en medlemsstat. Du får alltså använda din rösträtt antingen i det land där du bor eller i hemlandet. Du kan registreras i det nya landets röstlängd endast om du i förväg uttryckligen har önskat det. Om röstandet är obligatoriskt i det land där du bor, gäller denna skyldighet också dig, om du har uttryckt önskemål om att rösta där.

Medborgarinitiativet

Genom Lissabonfördraget tar EU i bruk ett medborgarinitiativ, som ger medborgarna ett nytt sätt att delta i beslutsfattandet i unionen. Genom medborgarinitiativet kan en miljon medborgare från flera medlemsländer uppmana kommissionen att lägga fram ett lagförslag på ett område där EU har behörighet. 

Kommissionens förslag till förordning om medborgarinitiativet behandlas under sommaren.

Dina grundläggande rättigheter

Medborgarnas grundläggande rättigheter har samlats i Stadgan om de grundläggande rättigheterna, som är en sammanfattning av de rättigheter som finns genom grundfördragen, konventionerna om de mänskliga rättigheterna och EU-domstolens rättspraxis. Stadgan om de grundläggande rättigheterna omfattar rättigheterna gällande mänsklig värdighet, friheter, jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter och rättskipning.

Dina rättigheter som konsument

Det europeiska konsumentcentret ger råd i frågor om gränsöverskridande konsumenthandel. Konsumenteuropa verkar vid Konsumentverket och ingår i ett europeiskt nätverk (European Consumer Centres), vars uppgift är att främja konsumentskyddet i den gränsöverskridande handeln mellan konsumenter och näringsidkare på EU:s inre marknad.

I problem som rör finansiella tjänster kan du söka hjälp av FIN-NET. FIN-NET är ett utomrättsligt nätverk inom EES som behandlar gränsöverskridande tvister mellan konsumenter och finansiella tjänster (såsom banker och försäkringsbolag).

Konsumenteuropa
FIN-NET (på engelska)

Flygpassagerarnas rättigheter

Lentomatkustajan oikeudetFlygresenärers rättigheter gäller på alla typer av flyg i nationell och internationell flygtrafik. Foto: Europeiska kommissionen.

Om du nekas ombordstigning på ett plan, om ditt bagage försvunnit, om ditt flyg är inställt eller mycket försenat kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen.

Resenärer har samma rättigheter oavsett om flyget är ett reguljärflyg, ett charterflyg eller ett flyg som ingår i en paketresa. Rättigheterna gäller flyg som avgår från och anländer till EU-området, om ett flygbolag från ett EU-land ansvarar för flyget.

Flygpassagernarnas rättigheter, Konsumenteuropa

Skydd av personuppgifter

Du kan tvingas lämna personuppgifter till exempel då du söker ett jobb eller använder ditt kreditkort. EU-lagstiftningen syftar till att garantera att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Du har rätt att

  • få veta när dina uppgifter samlas in eller behandlas
  • få tillgång till de uppgifter som berör dig
  • få reda på vilka skäl som ligger till grund för automatiserade beslut och
  • klaga hos den nationella tillsynsmyndigheten.

Rådgivningstjänsten

Behöver du rådgivning av en juridisk expert om medborgarnas rättigheter i EU? Rådgivningstjänsten kan hjälpa dig om du stöter på problem i ett annat EU land som arbetstagare, studerande eller pensionär, eller om du är invandrare och behöver information om dina rättigheter i andra EU-länder.

Rådgivningstjänsten ger medborgare personlig juridisk rådgivning om deras rättigheter enligt EU-lagstiftningen. Europeiska kommissionen erbjuder tjänsten via organisationen European Citizen Action Service (ECAS) och dess oberoende juridiska experter.

Du kan ställa din fråga via ett webbformulär på EU:s officiella språk. Svaret får du inom en vecka per e-post eller telefon.

Rådgivningstjänsten ger inte ingående juridisk rådgivning och analyserar inte handlingar. Den ger endast juridisk rådgivning i frågor om EU-lagstiftning. Tjänsten är avgiftsfri.

Rådgivningstjänsten