Påverka EU

EU-medborgarnas påverkningsmöjligheter i Europeiska Unionen

EU arjessa. Kuva: Eurooppatiedotus

Medborgarna har möjligheten att påverka EU-politiken med att rösta i Europaparlamentsvalen samt i de nationella valen. EU medborgarinitiativet är det nyaste sättet att öka möjligheterna till att påverka på EU-nivå. Även olika medborgarorganisationer strävar efter att påverka europeiskt beslutsfattande

Europaparlamentet representerar medborgarna

Till EU-medborgarnas rättigheter hör rätten att rösta och kandidera i Europaparlamentsvalen. Europaparlamentet är världens största demokratiska parlament. Parlamentet representerar medborgarna av dess representanter, mepparna, som väljs i direkta val vart femte år. Nästa EU-val hålls i 2019.

Finland har 13 valda representanter i parlamentet. De är utspridda i olika europeiska partigrupper i parlamentet.

Euroopan parlamentin istuntosali. Kuva: Euroopan parlamentti.Europaparlamentets plenisal. Foto: Europaparlamentet

Parlamentet stiftar lagar i samarbete med Europeiska unionens råd, godkänner budgeten och övervakar demokratiaspekten i EU-kommissionens och de övriga organens arbete.

De finländska mepparna och deras kontaktuppgifter hittar du här (på finska): Euroopan parlamentin suomalaisten jäsenten yhteystiedot (2014-2019).

Medborgare, föreningar och andra juridiska personer kan också göra framställningar till Europaparlamentet i vilket som helst ärende som gäller Europeiska unionen. Framställningarna behandlas i parlamentets utskott för framställningar. Parlamentet har dock inte befogenheter till att dela ut domar eller förkasta medlemsländernas domar.

Information om medborgarnas vädjorättigheter och möjligheter att anföra klagomål hittar du här: medborgarnas vädjorättigheter och möjligheter att anföra klagomål 

EU medborgarinitiativ

EU medborgarinitiativet är en rätt så ny möjlighet att delta och påverka politiken i Europeiska unionen. Dess mål är att förstärka demokratin och medborgarsamhället samt få unionen och medborgarna närmare varandra.

Medborgarna kan med hjälp av initiativet lyfta fram ämnen som de anser borde diskuteras i Europeiska unionen. Medborgarinitiativet bör handla om ett ärende som EU kan fatta ett beslut om. Kommissionen måste behandla ärendet.

EU medborgarinitiativet har sin grund i Lissabonfördraget och togs i bruk den första april 2012. En grupp på minst en miljon medborgare från sju EU-länder kan föreslå till Europeiska kommissionen att göra ett lagförslag. Varje medlemsland har en definierad minimigräns för underskrifter som baserar sig på antalet representanter i Europaparlamentet. Från Finland behövs minst 9 750 stycken underskrifter.

Initiativtagaren bör grunda en medborgarkommitté med medlemmar från minst sju olika medlemsländer. I och med detta är målet att initiativet redan från början har ett europeiskt perspektiv. Innan underskrifter kan börja samlas måste initiativtagarna be kommissionen att registrera deras förslag.

Europeiskt medborgarinitiativ (officiella registret)

Förmånsbevakning eller lobbyverksamhet i EU

I EU-ärenden menas det med lobbying en strävan efter att påverka beslutsfattarna eller själva besluten till ens egen fördel. I EU anses lobbyverksamhet vara en allmän påverkningsmetod. Många lagstiftningsförslag i EU har krävt ett anförande av flera olika intressegrupper. 

Lobbyisterna strävar efter att påverka beslutsfattarna speciellt i kommissionen och i parlamentet. Att lyssna till olika anföranden av olika parter hör till kommissionens arbetssätt när den bereder ett lagförslag. Vad gäller rådet sker påverkandet främst i medlemsländernas huvudstäder, eftersom medlemsländernas beslutsfattande är i de nationella regeringarnas händer.

I Bryssel finns flera lobbyister. Den största gruppen utgörs av de grupperingar som kör på industriorganisationernas förmåner, förmånsbevakningsgrupper, miljöorganisationer, livsmedelsorganisationer och energiorganisationer. Även jordbruksproducenterna har traditionellt sätt varit starkt representerade i EU. Dessutom finns det hundratals regionalbyråer från olika länders regioner i Bryssel. Även de olika finska landskapen och största städerna är representerade i Bryssel.

Uppdaterat 12.2.2015