EU-finansiering

EU-finansiering till projekt och program

Bild: Europeiska kommissionen
Bulgariaromania_silta

Europeiska unionen finansierar många slags projekt och program som grundar sig på politiska mål som medlemsstaterna tillsammans satt upp. Temaområdena för EU-programmen är till exempel ungdomar, kultur, idrott, forskning och utveckling, social- och hälsovårdsfrågor, miljö, energi och utbildning. En del av EU-stödet utbetalas genom nationella myndigheter, en del ansöks direkt hos Europeiska kommissionen.

Var ansöker man om ”EU-pengar”?

Var man söker EU-finansiering för ett projekt beror på projektets natur och karaktär. Närings- trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) svarar till exempel för projekt med anknytning till arbets- och näringslivet. Förutom de lokala NTM-centralerna koordineras finansieringen av region- och strukturpolitiska projekt av arbets- och näringsministeriet samt på regional nivå av landskapsförbunden. Strukturfonderna har också en egen nätportal.

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO administrerar EU-finansieringen för ungdoms-, kultur- och personalutbyte. Även olika ministerierbedriver finansieringssamarbete med EU.

Landsbygdsverket svarar för användningen av medlen från Europeiska unionens jordbruksstöds- och landsbygdsfonder i Finland.

Europeiska kommissionen beviljar direkta bidrag (grants) till projekt och organisationer som främjar EU:s mål eller deltar i att genomföra ett EU-program eller en EU-policy. Finansiering som söks direkt hos kommissionen ska ha en koppling till policyer och program som genomförs inom unionens olika politikområden, som miljö-, energi-, forsknings- och utvecklingsområden. Stöd kan sökas genom att svara på förslagsinfordringar (call for proposal). Förslagsinfordringarna publiceras i C-serien i Europeiska unionens officiella tidning på webbplatsen EUR-Lex.

Kommissionens avdelningar som driver stödprogram publicerar sina årliga stödprogram på sina webbplatser.

Förutom att bevilja stöd ingår kommissionen även avtal om offentliga upphandlingar på basis av anbudsinfordringar. Information om anbudsinfordringar finns på webbplatserna för kommissionens avdelningar och i Europeiska unionens officiella tidning. TED (Tenders Electronic Daily) är en avgiftsfri databas med anbudsinfordringar från hela Europa (EU- och EES-länder). 

EU-finansiering är alltid kompletterande finansiering

Sökvillkoren för olika områden varierar, men vissa villkor gäller för alla stödformer. Förutsättningen för att projekt ska beviljas EU-stöd är alltid att de även har nationell finansiering, dvs. att en finansieringsandel kommer från staten, kommunerna samt de företag och organisationer som deltar i projekten. Stöd beviljas inte heller för att täcka kostnader för ett redan genomfört projekt, och ett projekt kan endast beviljas ett stöd av EU – man kan således inte ansöka samtidigt om stöd på flera ställen.

Bild: Sibeliushuset/ Jenni Kiukas
Lahden Sibeliustalo. Kuva: Sibeliustalo/ Jenni Kiukas.
Orgeln i Sibeliushuset i Lahtis har delfinansierats (med stöd) av Europeiska regionalfonden.

Beroende på projekt kan stöd sökas av företag, läroanstalter, olika organisationer, forskningsinstitut, kommuner, ekonomiska regioner och andra samfund med rättsförmåga.

Fart på företagsverksamheten med EU-finansiering

Europeiska företag kan få finansiellt stöd som beviljas av Europeiska unionen i form av bidrag via finansieringsprogram eller indirekt som lån och garantier.

Genom mikrofinansieringsprogram ordnar EU lån på under 25 000 euro till självständiga yrkesutövare och företag med mindre än tio anställda. EU beviljar inte dessa lån själv, utan ordnar garantier, lån och annat kapital för förmedlare som i sin tur beviljar kredit eller finansiering med eget kapital åt småföretag.

Information om EU-finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag finns på den Europeiska webbplatsen för små och medelstora företag.

Regional- och strukturpolitik finansieras av strukturfonderna

Med Europeiska unionens region- och strukturpolitik strävar man efter att utjämna skillnaderna i utvecklingen mellan olika regioner och medlemsstater inom EU samt att främja ekonomisk och samhällelig samhörighet. Syftet är att främja konkurrensförmågan och hållbar utveckling samt att förnya ekonomiska och sociala strukturer. Stöd beviljas i synnerhet till de länder och områden som har den svagaste utvecklingen. EU:s regional- och strukturpolitik kallas också sammanhållningspolitik.

EU:s sammanhållningspolitik grundar sig på stöd som utbetalas av strukturfonderna. Detta stöd ska kombineras med nationell offentlig finansiering och privat finansiering. Under finansieringsperioden 2014–2020 används cirka en tredjedel av EU:s hela budget till regional- och strukturfondspolitiken.

De slutliga indexerade medel för sammanhållningspolitiken som tillfaller Finland uppgår under den nya perioden till 1,448 miljarder euro med fokus på östra och norra Finland. Finansieringen som beviljas Finland sjönk märkbart jämfört med föregående period, men den invånarspecifika stödnivån (36 euro per invånare per år) är bland de högsta i förmögna EU-länder som Finland.

Tre strukturfonder

EU:s sammanhållningspolitik genomförs med hjälp av strukturfondsprogram. Programmen och deras mål har utarbetats i ömsesidigt samarbete mellan Europeiska kommissionen och nationella och regionala myndigheter. Europeiska unionens regional- och strukturpolitik finansieras från tre olika fonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden. I Finland kommer 60,5 % av fondernas finansiering från den regionala utvecklingsfonden och 39,5 % från socialfonden. På grund av den höga bruttonationalprodukten får Finland ingen finansiering från Sammanhållningsfonden.

  • Den största fonden är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF, grundad 1975), vars uppgift är att utjämna skillnader mellan regioner. Europeiska regionala utvecklingsfonden stöder program som gäller regionutveckling, ekonomiska förändringar, effektivisering av konkurrenskraft och regionalt samarbete. I Finland administreras EAKR av arbets- och näringsministeriet och landskapsförbunden.
  • Europeiska socialfonden (ESF, grundad 1960) stöder projekt som främjar sysselsättning och kompetens. ESF-verksamheten i Finland söker, provar, producerar och genomför nya lösningar för den nationella arbetskrafts-, utbildnings- och näringspolitiken samt sprider goda praxis. Med ESF:s medel finansieras utveckling av nya handlingsmodeller i syfte att öka mänskliga resurser och trygga sysselsättningen. I Finland administreras ESF på arbets- och näringsministeriet och NTM-centralerna.
  • Sammanhållningsfonden (grundad 1993) finansierar miljöprojekt samt transeuropeiska trafiknätverksprojekt. Sammanhållningsfonden kan bevilja stöd till de medlemsstater vars bruttonationalprodukt är lägre än 90 procent av genomsnittet för Europeiska unionens medlemsländer.

Finlands strukturfondsprogramperiod 2014–2020: Hållbar tillväxt och jobb

Sådana projekt som främjar hållbar tillväxt och har en anknytning till förbättring av sysselsättning och konkurrenskraft enligt EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 definieras som prioriterade finansieringsobjekt inom EU:s budgetram för 2014–2020. Under EU:s strukturfondsprogramperiod 2014–2020 stöds hållbar tillväxt och arbete också i Finland. Verkställandet av det nya programmet startar i början av maj 2014. Strukturfondsprogrammet innehåller riktlinjer och särskilda mål som förverkligas genom projekten. En fjärdedel av de stöd som utdelas, cirka 190 miljoner euro, är avsedd till att stödja det nya viktiga temat med långtgående verkningar, ett koldioxidsnålt samhälle.