Finland i EU:s beslutprocess

Finland i EU:s beslutsprocess

Foto: Europeiska kommissionen
Merkel, Hollande, Barroso, Katainen Kuva_Euroopan komissio

Som medlem av den Europeiska unionen deltar Finland i EU:s beslutsfattande. Statsministern representerar Finland vid det Europeiska rådet, dvs på toppmötet. Statsministern kan vid behov bistås av övriga sektorministrar. 

Vid Europeiska unionens råd, dvs ministerrådet, representeras Finland av den ministern till vars uppgifter ärendet hör. Från varje medlemsstat deltar en minister. En betydande andel av besluten fattas i dag med kvalificerad majoritet.

Europaparlamentet är med i EU:s lagstiftingsarbete. Finland har 13 Europaparlamentariker. De representerar olika europeiska partigrupper.

Finland var EU-ordförande 1999 och 2006. Nästa gång blir år 2019 (andra halvåret).

Finland som en del av eurosystemet

Finland är en del av eurozonen. Europeiska centralbanken ECB ansvarar för euroområdets penningpolitik tillsammans med de nationella centralbankerna i euroområdet. Den gemensamma penningpolitiken har som mål att upprätthålla prisstabilitet, vilket samtidigt stödjer EU:s ekonomiska politik. Finlands bank är en del av eurosystemet.

Medlemslanderna sköter i stor utsträckning själva sina nationella ekonomier medan Ekofin, det vill säga EU:s finansministerråd ansvarar för utvecklingen av gemenskapens ekonomiska politik. Dessutom sammantrader euroområdets ministrar separat i eurogruppen, som har en egen permanent ordförande.

Finland är en del av Schengenområdet

Människornas fria rörlighet i Europa har underlättats av Schengenavtalet som undertecknades 1985. Avtalet slopade gränskontrollerna i passagerartrafiken mellan flera stater. Schengenavtalet trädde i kraft 1995 och dess innehåll införlivades med EU:s regelverk 1999. Finland har tillämpat Schengenreglerna sedan 2001.

Uppdaterat 8.8.2016