Val till Europarlamentet

Vi väljer Europaparlamentet

Bild: EUP-images
Suomalaismepit 2014
Europaparlamentet är den enda EU-institution vars sammansättning medborgarna direkt kan besluta om. Europaparlamentets ledamöter väljs med direkta val vart femte år. Valet förrättas samtidigt i samtliga EU-länder.
Senaste EU-val hölls den 25 maj 2014. Då valdes 751 ledamöter till Europaparlamentet. I enlighet med Lissabonfördraget, som trädde i kraft 2009, har 13 ledamöter invalts från Finland. Europeiska unionens utvidgning har påverkat antalet ledamöter i Europaparlamentet; i och med att nya medlemsländer kommit med har det blivit ändringar i antalet parlamentariker. Första gången Finland deltog i Europaparlamentsvalet valdes 16 ledamöter och samma antal valdes i följande val 1999. År 2004 valdes 14 ledamöter från Finland.

De finländska ledamöterna arbetar inte i samma grupp utan i olika allmäneuropeiska politiska grupperingar. Samlingspartiets och kristdemokraternas representanter hör till gruppen EPP, Centerns och SFP:s till gruppen ALDE, SDP:s representanter till gruppen S&D, De gröna till gruppen Greens/EFA, Vänsterförbundets representanter till gruppen GUE/NGL och sannfinländarna till gruppen EFD (valperioden 2009-2014).

I det senaste EU-valet uppgick valdeltagandet i Finland till 40,9 procent. I det föregående valet 2009 var röstningsprocenten 40,3.

Valet till Europaparlamentet förrättas i EU:s medlemsländer utifrån den nationella vallagstiftningen. Dessutom följs bestämmelserna i EU:s vallagstiftning.

I Europaparlamentsvalet utgör hela Finland en valkrets, vilket innebär att kandidaterna är valbara i hela landet och att väljarna kan rösta direkt på den kandidat de vill välja in.

De finländska ledamöterna av Europaparlamentet 2009–2014:

 • Jussi Halla-Aho (Sannfinländarna, ECR)
 • Heidi Hautala (De gröna, Greens/EFA)
 • Liisa Jaakonsaari (SDP, S&D)
 • Anneli Jäätteenmäki (Centern, ALDE)
 • Mia-Petra Kumpula-Natri (SDP, S&D)
 • Merja Kyllönen (Vänsterförbundet, GUE/NGL)
 • Sirpa Pietikäinen (Samlingspartiet, EPP)
 • Olli Rehn (Centern, ALDE)
 • Petri Sarvamaa (Samlingspartiet, EPP)
 • Sampo Terho (Sannfinländarna, ECR)
 • Nils Torvalds (SFP, ALDE)
 • Henna Virkkunen (Samlingspartiet, EPP)
 • Paavo Väyrynen (Centern, ALDE)

Information om finländska ex-ledamöter finns på Europaparlamentets informationskontor i Finlands webbplats.

Parlamentet deltar i lagstiftningen

Europaparlamentets ställning och lagstiftande makt har förstärkts sedan 1990-talet genom ändringarna av grundfördragen. Lissabonfördraget gjorde Europaparlamentet till en jämbördig användare av budgetmakten jämsides med rådet. Dessutom beslutar Europaparlamentet tillsammans med rådet om lagstiftningen i nästan alla viktiga frågor. När parlamentet och rådet tillsammans beslutar om lagar fattas besluten med det så kallade ordinarie lagstiftningsförfarandet.

En stor del av parlamentets lagstiftningsarbete sker i utskotten. De så kallade rapportörerna eller föredragandena, som utarbetar betänkanden om kommissionens lagförslag, spelar en viktig roll i utskotten.